Gminny konkurs recytatorski

informacja o konkursie recytatorskim

 

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

 „NAJPIĘKNIEJSZE WIERSZE

WANDY CHOTOMSKIEJ I DANUTY GELLNEROWEJ”

Informujemy, że dniach od 1.04 2021 do 12.04.2021 w Publicznym Przedszkolu „Mądra Sowa” w Konarzewie odbędzie się Konkurs Recytatorski „Najpiękniejsze wiersze Wandy Chotomskiej i  Danuty Gellnerowej”, do którego zapraszamy dzieci z przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych z gminy Dopiewo, jak również dzieci klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Konarzewie. Konkurs będzie odbywał się w formie online.

 1. Cele konkursu:
  1. Nawiązanie współpracy między placówkami.
  2. Wspieranie działań twórczych dzieci.
  3. Dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich.
  4. Popularyzacja polskiej poezji dziecięcej.
 2. Regulamin
  1. Organizator konkursu: Przedszkole Publiczne „Mądra Sowa” w Konarzewie
 3. Warunki uczestnictwa:

2.1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci 6 i 7 letnich.

2.2. Każda placówka może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie dwoje dzieci.

2.3. Wiersz prezentowany przez dziecko musi być autorstwa Wandy Chotomskiej lub Danuty Gellnerowej.

2.4. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać na załączonej Karcie Zgłoszeniowej w terminie do 31 marca 2021 roku.

2.5. Opiekun uczestników konkursu zobowiązany jest wysłać komisji tekst prezentowanego przez dziecko utworu, oświadczenie o przetwarzaniu danych i wizerunku razem z Kartą Zgłoszeniową.

2.6. Kartę Zgłoszeniową, oświadczenie o przetwarzaniu danych oraz tekst utworu należy przesłać drogą mailową na adres: przedszkole.konarzewo@dopiewo.pl

2.7. Z uwagi na pandemię konkurs będzie odbywał się w formie online.

2.8. Każdy ze zgłoszonych uczestników nagrywa recytację wybranego wiersza.

2.9. Film podczas, którego dziecko recytuje wybrany utwór powinien być nagrany na płytę. Płytę wraz z nagranym filmem prosimy przesłać na adres naszego przedszkola lub dostarczyć ja osobiście i wrzucić do skrzynki umieszczonej przed przedszkolem.

Przedszkole Publiczne Mądra Sowa w Konarzewie                            

Ul. Kościelna 37,  Konarzewo

62-070 Dopiewo

Z dopiskiem „Konkurs recytatorski”

2.10. Płyty z nagraniem muszą dotrzeć do organizatora w dniach od 1.04.2021 do 12.04.2021 – liczy się data otrzymania płyty, a nie stempla pocztowego.

2.12. Ogłoszenie wyników nastąpi 19 kwietnia 2021 roku o godz. 12.00. Wyniki zostaną umieszczone na profilu facebookowym placówki oraz na stronie internetowej naszego przedszkola. Na profilu facebookowym placówki zostaną również zaprezentowane filmy laureatów.

2.13. Organizator nie zwraca płyt z filmami recytujących uczestników konkursu. Płyty zostaną zniszczone 2 tygodnie po ogłoszeniu wyników konkursu.

 1. Jury:
  3.1. Komisję konkursową powołuje organizator
  Decyzja komisji jest niepodważalna
 2. Kryteria oceny:
  4.1. Recytację oceni komisja stosując skalę 1-5punktów.
  4.2. Na ocenę recytacji będą miały wpływ następujące elementy:
 • artykulacja (czysta, wyraźna wymowa)
 • dykcja i interpretacja tekstu
 • znajomość tekstu
 • zgodność doboru treści utworu z tematem konkursu
 • ogólny wyraz artystyczny
 1. Nagrody:

5.1. Spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów.
5.2. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają dyplomy potwierdzające uczestnictwo w konkursie.
5.3. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
5.4. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez Jury.

5.5. Dyplomy oraz nagrody zostaną osobiście dostarczone do każdej placówki lub wysłane pocztą.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Aleksandra Batura- Mańka, Milena Marciniak, Klaudia Przytuła, Katarzyna Rybicka Marta Wasiniewska

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

 

Skip to content