Informacje o przedszkolu

„Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, o tym jak żyć, co robić i jak się w życiu odnaleźć, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie akademickiej góry, ale tam, przy piaskownicy w przedszkolu.”

Robert Fulghum

 • Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:45 do 17.00
 • Sekretariat przedszkola czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:  poniedziałek- piątek : od 7.30 do 15:30 od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 , nr telefonu : 531 786 939
 • Dyrektor przyjmuje interesantów codziennie od godz. 8.00 do 8.30 lub w innych godzinach po wcześniejszym umówieniu terminu.

Przedszkole Publiczne zostało otwarte 1 września 2011 roku, mieści się w Konarzewie k.Poznania przy ulicy Kościelnej 37. Teren wokół przedszkola to spokojne osiedle mieszkaniowe, wolne od zanieczyszczeń przemysłowych i hałasu Nawierzchnia wokół budynku jest dostosowana do ruchu kołowego. W sąsiedztwie znajduje się piękny park z bogatym i różnorodnym drzewostanem. Przed budynkiem zlokalizowane są parkingi, a teren jest ogrodzony .

Budynek spełnia wszelkie wymogi obowiązujące w Unii Europejskiej. Obiekt posiada jasne i przestronne sale dydaktyczne, duży plac zabaw wyposażony w bezpieczne i kolorowe urządzenia dostosowane do wieku dzieci.
Przedszkole spełnia wszelkie obowiązujące wymogi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego określone w przepisach budowlanych i pożarowych. Na drodze ewakuacyjnej umieszczono oświetlenie awaryjne. W salach położono wykładziny atestowane, trudnozapalne. Wszystkie gniazdka elektryczne umieszczono poza zasięgiem dzieci na wysokości 1,7 m.

Nasze przedszkole jest placówką publiczną ogólnodostępną. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności zgodnie z przepisami prawa.Każdy oddział funkcjonuje w oparciu o ramowy rozkład dnia. Przedszkole realizuje zadania poprzez prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący.

Przedszkole jest kolorowe i przytulne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci.

Przedszkole kształtuje postawy moralne i obywatelskie, zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa, komfortu psychicznego, poczucie bycia akceptowanym. Wychowankowie przedszkola zdobywają umiejętności i wiadomości zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. Wymagania edukacyjne , odpowiedni dobór metod i form oraz organizacja warsztatu pracy sprzyja ustaleniu dla każdego dziecka indywidualnego toku oddziaływań . Przyjęty model pracy jest oparty na edukacji alternatywnej traktującej podmiotowe podejście do każdego dziecka. Organizacja dnia w przedszkolu oparta jest na ramowym rozkładzie dnia , który uwzględnia prawo dzieci do odpoczynku i zabawy.

Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy

W naszym przedszkolu pracują nauczycielki – „ciocie”, które posiadają odpowiednie wykształcenie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi, są osobami pogodnymi, otwartymi na potrzeby przedszkolaków.

Kolejnym ważnym aspektem podnoszącym jakość pracy przedszkola to wprowadzenie zwyczaju codziennego czytania. Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest najskuteczniejszą metodą wychowania. Dziecko będzie potrafiło samodzielnie myśleć, posiądzie wiedzę i umiejętność jej poszerzania, będzie kulturalne, etyczne, z wyobraźnią, które umie sobie radzić w życiu przy pomocy rozumu a nie pięści.

Teren i obiekt jest całodobowo monitorowany przez agencję ochrony.

w 2015 r przedszkole otrzymało tytuł „Przedszkola z Pasją”. W maju 2016 r. nasze otrzymało nazwę teraz nazywamy się oficjalnie oficjalnie Przedszkole Publiczne „Mądra Sowa”

Posiłki (catering) – 4 pyszne posiłki dziennie

Napoje dostępne są dla dzieci przez cały dzień

Przedszkole działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty i korzysta z programów wychowania przedszkolnego zalecanych i dopuszczonych przez MEN. Wybór treści programowych został dokonany przez pedagogów i psychologów, zgodnie z potrzebami rozwojowymi dziecka na danym etapie życia.

Korzystamy także z ciekawych programów autorskich:

 • Metoda Batti Strauss
 • Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz,
 • Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • Ruch Rozwijający Veroniki Sherborne,
 • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej,
 • Elementy pedagogiki zabawy Klanza,
 • Elementy metody Planu Daltońskiego
 • Sensoplastyka – Plastyka Sensoryczna

dodatkowo realizujemy:

 • Program ,, Przyjaciele Zippiego”
 • Program ,,Mamo, tato wolę wodę”
 • Projekt ,,Dzieciństwo bez próchnicy”
 • Projekt ,,Święto Drzewa”

Nasze przedszkole jest znane z działań ekologicznych i promowania ochrony środowiska, dwukrotnie wystąpiliśmy w programie poznańskiej telewizji ,, Szkiełko i Eko”.Cała społeczność aktywnie włącza się w akcje społeczne: zbieramy nakrętki, organizujemy kiermasze dla potrzebujących-zakup zabawek dla przedszkola integracyjnego, włączenie się w pomoc dla Huberta-Mam Marzenie, zakup zabawek dla poznańskiego szpitala imienia K. Jonschera – oddział onkologii dziecięcej , pomoc Fundacji Mają Przyszłość z siedzibą w Konarzewie. Włączamy się w akcje ,, Kup Pan szczotkę” i świąteczną akcję Drużyny Szpiku – zakup artykułów spożywczych i higienicznych dla potrzebujących.

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • tworzy warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • kształtuje postawy moralne w oparciu o zasadę tolerancji i zasadę równości wszystkich ludzi
 • kształtuje postawy proekologiczne w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju,
 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • organizuje sprawne  zarządzanie placówką,
 • uczy kreatywnego myślenia,
 • to miejsce radości i humoru,
 • przyczynia się do zadowolenia z własnej aktywności i samodzielności,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.
 • Realizacja założeń reformy oświatowej.
 • Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
 • Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 • Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
 • Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu – realizacja programu profilaktycznego.
 • Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji
  i wychowania dzieci.
 • Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.

Promocja przedszkola poprzez:

 • prowadzenie strony internetowej i  funpage na Facebooku
 • nagrywanie corocznie teledysku promującego przedszkole
 • pielęgnowanie przedszkolnych tradycji
 • współpracę z mediami lokalnymi
 • rozpowszechnianie osiągnięć dzieci oraz nauczycieli
 • zdobywanie sojuszników wspierających przedszkole
 • udział dzieci w konkursach i zawodach sportowych
 •  nawiązanie współpracy z partnerami, którzy statutową działalność  koncentrują na pomocy dzieciom
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie gminy,

Dodatkowe atuty  przedszkola:

 • rytmika
 • język angielski
 • logopedia
 • zajęcia taneczne
 • zajęcia w terenie
 • zajęcia badawcze
 • codzienne czytanie – przedszkolna biblioteka
 • balik karnawałowy
 • udział dzieci w Jasełkach,  zorganizowanie Wigilii przedszkolnej z udziałem rodziców, powitanie Wiosny, zajączek wielkanocny,
 • inscenizacje teatralne przedstawiane przez dzieci
 •  wycieczki autokarowe
 • festyny rodzinne
 • udział w imprezach organizowanych przez GBP w Dopiewie,
 • organizowanie tradycyjnych uroczystości z udziałem zaproszonych gości, tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca
 • uroczyste pasowanie maluchów na „Prawdziwego Przedszkolaka”
 • uczestnictwo w konkursach plastycznych
 • poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy
 •  „Drzwi Otwarte” – umożliwienie przyszłym przedszkolakom zapoznanie się ze środowiskiem przedszkolnym
 • obchody Dnia Pyry
 • akcja ,, Sprzątanie Świata”
 • dzień sportu
 • zajęcia otwarte dla rodziców
 • aktywna współpraca z rodzicami
 • wprowadzanie dzieci w środowisko szkolne poprzez bezpośrednie kontakty
Skip to content