Harmonogram rekrutacji 2024/25

ZASADY REKRUTACJI 2024-2025

 

Uchwała nrXXIV.315.20

 

Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego

DNI OTWARTE- 26.02.2024 OD GODZ. 15.00 DO 17.00

W terminie od 04 marca 2024 r.  odbędzie się rekrutacja do przedszkoli na terenie Gminy Dopiewo . Druk wniosku wraz z oświadczeniem należy wypełnić poprzez stronę: https://nabor.pcss.pl/dopiewo/przedszkole, ( czynne od 04.03), a następnie przesłać drogą elektroniczną lub wydrukowane i podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów dokumenty złożyć w placówce pierwszego wyboru. Druki wniosków można pobrać również w sekretariacie placówki. 

Sekretariat przedszkola czynny od poniedziałku do piątku  : 

od godz. 7.30 do 15.30

Numer kontaktowy do przedszkola czynny w godzinach

               od 8.00 – 17.00 :   531 786 939

Podczas rozpatrywania poprawności złożonych wniosków, Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w wyznaczonym przez siebie terminie .

Zasady rekrutacji do Przedszkoli w Gminie Dopiewo  w roku szkolnym 2024/2025:

 1. 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat /art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe/.
 2. Dziecko, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat /art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego /art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /. Brak deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu.
 4. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Dopiewo.
 5. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 6. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.
 7. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata.
 8. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się do trzech wybranych placówek /art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 9. Druk wniosku wraz z oświadczeniem należy wypełnić poprzez stronę: https://nabor.pcss.pl/dopiewo/przedszkole, czynną od 4 marca 2024 r., a następnie przesłać drogą elektroniczną lub wydrukowane i podpisane dokumenty przez rodziców lub prawnych opiekunów  złożyć w placówce pierwszego wyboru. Druk wnioski można również pobrać w przedszkolu.
 10. Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane w dwóch etapach.
 11. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria mające jednakową wartość, wymienione poniżej w kryteriach naboru /art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.
 13. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli brane są pod uwagę kryteria oraz liczba punktów za kryteria, określone w uchwale Rady Gminy Dopiewo w sprawie ustalenia kryteriów wraz z  liczbą punktów w  postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli.
 14. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola /art. 157 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 15. Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wyznacza dyrektor przedszkola /art. 157 ust.1.ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 16. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni / art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 17. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 18. a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydata,
 19. b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
 20. c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 21. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.
 22. Rodzic/opiekun kandydata zakwalifikowanego składa oświadczenie woli o przyjęciu dziecka do przedszkola w formie elektronicznej lub w formie papierowej w siedzibie przedszkola.
 23. Listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.
 24. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia /art. 158 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 25. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych opatrzona jest datą podania jej do publicznej wiadomości i podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej /art. 158 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 26. Rodzic/opiekun dziecka może w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola /art. 158 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 27. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym /art. 158 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 28. Rodzic/opiekun dziecka może w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej /art. 158 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 29. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania od rodziców /art. 158 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 30. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 31. Dyrektor informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola Wójta Gminy. W tym przypadku Wójt jest obowiązany pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole /art. 31 ust 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 32. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające przeprowadza dyrektor przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami /art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 33. Do postępowania uzupełniającego stosuje się powyższe zasady i kryteria rekrutacyjne.
 34. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Dopiewo w roku szkolnym 2024/2025

l.p.

 

Rodzaj czynności Termin w postepowaniu rekrutacyjnym Wskazanie rodzicom innej placówki przez Wójta Termin w postępowaniu uzupełniającym
 

1.

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

04.03.2024 r. – 15.03.2024 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od

11.04.2024 r. 

do

23.04.2024 r.

 

 

29.04.2024 r. –

08.05.2024 r.

 

2.

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.

 

 

18.03.2024 r. –

25.03.2024 r.

 

 

09.05.2024 r. –

16.05.2024 r.

 

3.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

27.03.2024 r. godz. 12.00 20.05.2024 r.

godz. 12.00

 

4.

 

 

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

 

do

08.04.2023 r.

 

do

24.05.2024 r.

 

5.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

10.04.2024 r. godz. 12.00

 

 

27.05.2024 r.

godz. 12.00

Kryteria naboru

– na pierwszym etapie rekrutacji  brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe o jednakowej wartości:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

– na drugim etapie postępowania komisje rekrutacyjne uwzględnią kryteria przedstawione poniżej: 

1. Dziecko rodziców/opiekunów pracujących, wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,
uczących się w trybie dziennym, prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą i nieprzebywających na urlopie wychowawczym:
a) oboje rodziców/opiekunów spełniają powyższe kryterium – 3 pkt.
b) jeden rodzic/opiekun spełnia powyższe kryterium – 1 pkt.
2. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru – 5 pkt.
3. Dziecko z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej, bądź pozostającej pod opieką ośrodka pomocy społecznej – 2 pkt.
4. Dziecko za wybór przedszkola według preferencji:
a) za pierwszą preferencję w przedszkolu zlokalizowanym w strefie zamieszkania, zgodnie z załącznikiem nr 1 – 5 pkt;
b) za pierwszą preferencję w przedszkolu zlokalizowanym poza strefą zamieszkania – 3 pkt;
c) za drugą preferencję, bez względu na lokalizację przedszkola – 1 pkt.
5. Dziecko rodziców/opiekunów rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Dopiewo:
a) oboje rodziców/opiekunów – 4 pkt;
b) jeden rodzic/opiekun – 1 pkt.
6. W przypadku gdy kandydaci uzyskają równą liczbę punktów, a ich liczba jest większa od liczby miejsc, kryterium rozstrzygającym jest wiek. Kwalifikacja rozpoczyna się od najstarszych dzieci, uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 pkt.

Miejsce zamieszkania:
dziecka (sołectwo) Strefa zamieszkania (sołectwo)

Miejsce zamieszkania dziecka (sołectwo) Strefa zamieszkania (sołectwo)
   
Dąbrowa Dąbrowa, Skórzewo
Dąbrówka Dąbrówka, Dopiewiec, Palędzie
Dopiewiec Dopiewiec, Dopiewo
Dopiewo Dopiewo
Konarzewo Dopiewo, Konarzewo
Gołuski Dąbrówka, Dopiewiec, Palędzie
Palędzie Dąbrówka, Dopiewiec, Palędzie
Skórzewo Dąbrowa, Skórzewo
Trzcielin Dopiewo, Konarzewo
Zakrzewo Dąbrowa, Skórzewo, Zakrzewo
Więckowice Więckowice

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa powyżej, to:

 1) oświadczenie rodzica/opiekuna o spełnianiu warunków rodziny wielodzietnej

2) oświadczenie rodzica/opiekuna o niepełnosprawności kandydata

3) oświadczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców/obojga rodziców kandydata

4) oświadczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata

5) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

6) oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą

7) oświadczenie rodziców/opiekunów o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu i nieprzebywaniu na urlopie wychowawczym lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego

8) oświadczenie o  kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo w przedszkolu pierwszego wyboru kandydata /w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego dotyczy również dziecka uczęszczającego do szkoły/

9) zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu zasiłków lub udokumentowana trudna sytuacja rodzinna wraz z oświadczeniem rodziców/opiekunów

10) oświadczenie rodziców/opiekunów o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych, za poprzedni rok podatkowy, w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Dopiewo

 • Przy rekrutacji NIE jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń,
 • proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wypisać wszystkie wybrane przez siebie placówki – trzy,
 • w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Uwaga,  po podaniu przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych – dnia 27.03.2024 r. o godz. 12.00 , rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego ,, Mądra Sowa” w Konarzewie na rok 2024/ 2025 zobowiązani są do dnia 08.04.2024 r. potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia – oświadczenie będzie dostępne w systemie elektronicznym nabor.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji dziecka do publicznego przedszkola, o której mowa w art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych (ADO)jest Przedszkole Publiczne „Mądra Sowa” w Konarzewie, ul. Kościelna 37, 62-070 Dopiewo reprezentowana przez Dyrektora Magdalenę Walich-Oczujda.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Błażej Naja, będą Państwo mogli skontaktować się nim w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka – adres e-mail: blazejnaja@wp.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez ADO na podstawie art. 13, 130, 131, 149 – 152, 154, 155 – 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe w związku z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do Przedszkola Publicznego „Mądra Sowa” w Konarzewie.
 4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka będą upoważnieni pracownicy ADO; podmioty, którym należy udostępnić dane na podstawie przepisów prawa; podmioty, którym dane zostaną powierzone na podstawie stosownych umów w celu realizacji celów przetwarzania w imieniu ADO.
 5. Na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym „Mądra Sowa” w Konarzewie. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Przedszkolu Publicznym „Mądra Sowa” w Konarzewie, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem (art. 160 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).
 6. Podanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w rekrutacji kandydatów do Przedszkola Publicznego „Mądra Sowa” w Konarzewie, jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych spowoduje, że wzięcie udziału w rekrutacji będzie niemożliwe.
 7. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych. Zakres tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa. Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego z placówką.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy RODO.
 10. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Skip to content