Harmonogram rekrutacji 2019/20

Uwaga,  po podaniu przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych – dnia 05.04.2019 r. o godz. 12.00 , rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego ,, Mądra Sowa” w Konarzewie na rok 2019/ 2020 zobowiązani są do dnia 12.04.2019 r. potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia – wzór poniżej.

OŚWIADCZENIE_WOLI_PRZYJECIA_DZIECKA

Uwaga , 4 marca odbędą się w naszym przedszkolu Drzwi Otwarte- zapraszamy serdecznie przyszłych przedszkolaków wraz z rodzicami w godzinach od 16.00 do 18.00. W tym dniu będzie możliwość poznania naszej oferty dydaktycznej,  zwiedzić przedszkole – wyposażenie placówki, porozmawiać z nauczycielami i dyrektorem. Prosimy o zabranie obuwia na zmianę. Do zobaczenia 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji dziecka do publicznego przedszkola, o której mowa w art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych (ADO)jest Przedszkole Publiczne „Mądra Sowa” w Konarzewie, ul. Kościelna 37, 62-070 Dopiewo reprezentowana przez Dyrektora Magdalenę Walich-Oczujda.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Błażej Naja, będą Państwo mogli skontaktować się nim w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka – adres e-mail: blazejnaja@wp.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez ADO na podstawie art. 13, 130, 131, 149 – 152, 154, 155 – 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe w związku z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do Przedszkola Publicznego „Mądra Sowa” w Konarzewie.
 4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka będą upoważnieni pracownicy ADO; podmioty, którym należy udostępnić dane na podstawie przepisów prawa; podmioty, którym dane zostaną powierzone na podstawie stosownych umów w celu realizacji celów przetwarzania w imieniu ADO.
 5. Na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym „Mądra Sowa” w Konarzewie. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Przedszkolu Publicznym „Mądra Sowa” w Konarzewie, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem (art. 160 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).
 6. Podanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w rekrutacji kandydatów do Przedszkola Publicznego „Mądra Sowa” w Konarzewie, jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych spowoduje, że wzięcie udziału w rekrutacji będzie niemożliwe.
 7. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych. Zakres tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa. Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego z placówką.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy RODO.
 10. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zasady przyjęć dzieci do przedszkoli publicznych , oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego określa Art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ) . W myśl tych przepisów do w/w placówek przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe.

Art.131.

 1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust.1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie

wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3.Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dopiewo:

 1. Dziecko rodziców/opiekunów pracujących i nieprzebywających na urlopie wychowawczym:
 2. oboje rodziców/opiekunów pracujących – 3 pkt.
 3. jeden rodzic/opiekun pracujący – 1 pkt.
 4. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru – 3 pkt.
 5. Dziecko z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej, bądź pozostającej pod opieką ośrodka pomocy społecznej – 2 pkt.
 6. Dziecko z pierwszej preferencji – 5 pkt.
 7. Dziecko rodziców/opiekunów rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Dopiewo:
 8. oboje rodziców/opiekunów – 4 pkt;
 9. jeden rodzic/opiekun – 1 pkt.
 10. Dzieci zamieszkałe blisko przedszkola – zgodnie z załącznikiem nr 1 – 3 pkt.

Rekrutacja do przedszkola odbędzie się za pośrednictwem systemu internetowego: https://nabor.pcss.pl/dopiewo

Na stronie tej znajduje się wniosek zgłoszenia dziecka.

Rodzic, prawny opiekun, wypełniając Wniosek zgłoszenia ma prawo wybrać trzy placówki, szeregując je według własnych preferencji. Placówka pierwsza będzie placówką tzw. pierwszego wyboru. Po wypełnieniu wniosku elektronicznego i zatwierdzeniu wprowadzonych danych, wygenerowany dokument należy wydrukować, dokładnie przeczytać, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru.

UWAGI:

 • przy rekrutacji NIE jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń,
 • proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wypisać wszystkie wybrane przez siebie placówki (maksymalnie trzy),
 • w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Karty zgłoszeniowe do przedszkoli wraz z drukami oświadczeń należy wydrukować i dostarczyć w formie papierowej do placówki pierwszego wyboru z podpisami rodziców. System nie przesyła zgłoszeń.

W bieżącym roku harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym został zawarty w Zarządzeniu Nr 3/19 Wójta Gminy Dopiewo- Kierownika Urzędu z dnia 28.01.2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego a także składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Dopiewo na rok szkolny 2019/20

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Gminie Dopiewo w roku szkolnym 2019/2020

Lp.        Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

18.03.2019- 25.03.2019 23.04.2019- 29.04.2019
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

 

26.03.2019- 29.03.2019 06.05.2019- 08.05.2019
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

05.04.2019 godz. 12.00 20.05.2019 godz. 12.00
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

Do 12.04.2019 Do 24.05.2019
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 16.04.2019 godz. 12.00 28.05.2019 godz. 12.00

 

Procedura odwoławcza

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica /opiekuna prawnego wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 • Rodzic/ opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Informujemy, że w roku 2019 obowiązujące będą kryteria rekrutacji do przedszkoli określone zostały w Uchwale Nr XXXVI/457/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Dopiewo.