Harmonogram rekrutacji 2020/21

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych Państwa oraz Państwa dziecka zalecamy zaszyfrować przesyłane skany dokumentów poprzez założenie hasła dla pliku/plików.

Przykładowa instrukcja do zaszyfrowania pliku/plików znajduje się TUTAJ -> link do przykładowej instrukcji

Plik/pliki powinien być nazwany w ten sposób: imię_pierwsze dwie litery nazwiska-wniosek.pdf np. Jan Kowalski to Jan_Ko-wniosek.pdf.

Po zaszyfrowaniu pliku/plików, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, hasło proszę przesłać SMSem na numer telefonu do Sekretariatu Przedszkola :  531 786 939 o treści – nazwa pliku: hasło….. imię i nazwisko dziecka

Instrukcja szyfrowania plików

W terminie od 30 marca do 14 kwietnia wydrukowane i podpisane wnioski wraz z oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w następujący sposób:

 

            – przesłać skan podpisanego i wypełnionego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail podany przez placówkę. W takim przypadku, w późniejszym terminie (dziś jeszcze nieokreślonym), trzeba będzie dostarczyć oryginał wniosku osobiście do placówki, lub

 

            – złożyć podpisany i wypełniony wniosek wraz z załącznikami w formie  papierowej w zaklejonej kopercie, w wyznaczonych godzinach w przedszkolu pierwszego wyboru do przygotowanej skrzynki.

 

W przedsionku przedszkola zostanie wyznaczone miejsca ze skrzynką podawczą, która pozostanie do dyspozycji rodziców/opiekunów, pod kontrolą pracownika przedszkola według harmonogramu poniżej:

 

Poniedziałek, wtorek od godz. 14.00 do 17.00

Środa, czwartek i piątek od godz. 8.00 do 11.00

 

Numer kontaktowy do przedszkola czynny w godzinach

               od 9.00 – 17.00 :   531 786 939

 

Mail na który rodzice mogą przesyłać skany wniosków

przedszkole.konarzewo@dopiewo.pl

Podczas rozpatrywania poprawności złożonych wniosków, Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w wyznaczonym przez siebie terminie .

Proszę wchodzić pojedynczo do placówki przy składaniu wniosków w formie papierowej

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji dziecka do publicznego przedszkola, o której mowa w art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych (ADO)jest Przedszkole Publiczne „Mądra Sowa” w Konarzewie, ul. Kościelna 37, 62-070 Dopiewo reprezentowana przez Dyrektora Magdalenę Walich-Oczujda.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Błażej Naja, będą Państwo mogli skontaktować się nim w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka – adres e-mail: blazejnaja@wp.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez ADO na podstawie art. 13, 130, 131, 149 – 152, 154, 155 – 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe w związku z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do Przedszkola Publicznego „Mądra Sowa” w Konarzewie.
 4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka będą upoważnieni pracownicy ADO; podmioty, którym należy udostępnić dane na podstawie przepisów prawa; podmioty, którym dane zostaną powierzone na podstawie stosownych umów w celu realizacji celów przetwarzania w imieniu ADO.
 5. Na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym „Mądra Sowa” w Konarzewie. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Przedszkolu Publicznym „Mądra Sowa” w Konarzewie, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem (art. 160 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).
 6. Podanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w rekrutacji kandydatów do Przedszkola Publicznego „Mądra Sowa” w Konarzewie, jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych spowoduje, że wzięcie udziału w rekrutacji będzie niemożliwe.
 7. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych. Zakres tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa. Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego z placówką.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy RODO.
 10. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zasady rekrutacji do Przedszkoli w Gminie Dopiewo  w roku szkolnym 2020/2021:

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat – art. 31 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe.
 2. Dziecko, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat – art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.
 3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie od 17 lutego – do 28 lutego 2020 roku.  Brak deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu.
 4.  Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Dopiewo.
 5.  Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 6. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.
 7.  Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
 8. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się w przedszkolu w terminie określonym w Zarządzeniu Wójta Gminy Dopiewo – terminy poniżej.
 9. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się do trzech wybranych placówek – art. 156 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.
 10. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w ustawie (art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe) oraz kryteriów określonych w Uchwale Rady Gminy Dopiewo – kryteria poniżej.
 11.  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 12. Druk wniosku i stosowne oświadczenia należy wypełnić przez stronę: https://nabor.pcss.pl/dopiewo/przedszkole, czynną od 30 marca 2020 r., a następnie wydrukowane i podpisane dokumenty przez rodziców lub prawnych opiekunów należy złożyć w placówce pierwszego wyboru. Druk wnioski można również pobrać w przedszkolu.
 13. Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane w dwóch etapach.
 14. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria mające jednakową wartość – art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.
 15. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.
 16. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli brane są pod uwagę kryteria oraz liczba punktów za kryteria, określone w Uchwale Rady Gminy Dopiewo w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli.
 17. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola art. 157 ust.1.ustawy – prawo oświatowe.
 18. Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wyznacza dyrektor przedszkola – art. 157 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.
 19. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. – art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
 20. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydata,
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.
 2. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia – art. 158 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.
 3. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych opatrzona jest datą podania jej do publicznej wiadomości i podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej – art. 158 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe.
 4. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola – art. 158 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe.
 5. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 7. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rodziców. – art. 158 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe.
 8. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 9. Dyrektor informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola Wójta Gminy. W tym przypadku Wójt jest obowiązany pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole – art. 31 ust 10 ustawy Prawo oświatowe.
 10. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające przeprowadza dyrektor przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami – art. 161 ustawy Prawo oświatowe.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Dopiewo mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dotyczącego dzieci zamieszkałych w gminie dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Dopiewo przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria obowiązujące przy rekrutacji dzieci z Gminy Dopiewo.

 1. Do postępowania uzupełniającego stosuje się powyższe zasady i kryteria rekrutacyjne.
 2. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dopiewo w roku szkolnym 2020/2021.

Kryteria naboru

– na pierwszym etapie rekrutacji  brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe o jednakowej wartości:

 1.  wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

– na drugim etapie postępowania komisje rekrutacyjne uwzględnią kryteria przedstawione poniżej:

 1. Dziecko rodziców/opiekunów pracujących i nieprzebywających na urlopie wychowawczym:
 • oboje rodziców/opiekunów pracujących – 3 pkt.
 •  jeden rodzic/opiekun pracujący – 1 pkt.
 1. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru – 3 pkt.
 2. Dziecko z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej, bądź pozostającej pod opieką ośrodka pomocy społecznej – 2 pkt.
 3. Dziecko z pierwszej preferencji – 5 pkt.
 4. Dziecko rodziców/opiekunów rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Dopiewo:
 • oboje rodziców/opiekunów – 4 pkt;
 • jeden rodzic/opiekun – 1 pkt.
 1. Dzieci zamieszkałe blisko przedszkola – 3 pkt.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa powyżej, to:

 1. oświadczenie rodzica/-ów/opiekuna/-ów o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu i nieprzebywaniu na urlopie wychowawczym lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego;
 2. zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu zasiłków lub udokumentowana trudna sytuacja rodzinna wraz z oświadczeniem rodzica/ów;
 3. oświadczenie rodzica/opiekuna o rozliczaniu podatku dochodowego, za poprzedni rok podatkowy,  od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Dopiewo.
 4. oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka

zarzadzenie rekrutacja

 

uchwala. rekrutacja. pdf

 

UWAGA:

 • przy rekrutacji NIE jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń,
 • proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wypisać wszystkie wybrane przez siebie placówki – trzy,
 • w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Uwaga,  po podaniu przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych – dnia 24.04.2020 r. o godz. 12.00 , rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego ,, Mądra Sowa” w Konarzewie na rok 2020/ 2021 zobowiązani są do dnia 05.05.2020 r. potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia – wzór poniżej.

OŚWIADCZENIE_WOLI_PRZYJECIA_DZIECKA-

Skip to content