RODO

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Przedszkole w

procesie edukacji

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne „Mądra Sowa” w Konarzewie, ul. Kościelna 37, 62-070 Dopiewo reprezentowana przez Dyrektora Panią Magdalenę Walich-Oczujdę.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Błażej Naja, z którym mogą Państwo skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych – adres e-mail: blazejnaja@wp.pl.
 3. Dane osobowe dzieci uczęszczających do Przedszkola, ich rodziców lub opiekunów prawnych, pracowników Przedszkola są przetwarzane przez Przedszkole na podstawie:
  • przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c, i art. 9 ust. 2 lit. a, b, g, h RODO między innymi w związku z:
 4. realizacją zadań (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z obowiązku kszałcenia i wychowania dzieci,
 5. stosowaniem monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom oraz ochrony mienia Przedszkola, to jest w budynku Przedszkola oraz na terenie wokół niego,
 6. prowadzeniem rekrutacji dzieci do Przedszkola,
 7. wprowadzaniem danych do Systemu Informacji Oświatowej,
 8. realizacją czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
 9. prowadzeniem rekrutacji na wolne stanowiska pracy (pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni),
 10. przyznawaniem pracownikom Przedszkola oraz członkom ich rodzin świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 11. obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie Przedszkola,
 12. koniecznością przeprowadzenia zamówień publicznych,
 13. działanością statutową Rady Rodziców działającej w Przedszkolu;

w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie; ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie; ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy; ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela; ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej; ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych;

 • 6 ust. 1  lit. b RODO w celu zawarcia i wykonania umów cywilnoprawnych lub wykonania czynności zmierzających do jej zawarcia w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
 • udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO między innymi w związku z:
 1. z publikacją wizerunku idanych osobowych dzieci uczęszczających do Przedszkola lub/i pracowników na stronie internetowej Przedszkola w celach promocji placówki,
 2. organizowaniem przez Przedszkole międzyprzedszkolnych konkursów,
 3. wykorzystaniem wizerunku pracownika Przedszkola do celów związanych z jego identyfikacją,
 4. przechowywaniem dokumentów aplikacyjnych celem wykorzystania ich w przyszłych rekrutacjach,
 5. przetwarzaniem danych osobowych osób aplikujących na wolne stanowisko, innych niż te wynikające z art. 221 1 Kodeksu pracy,
 6. przetwarzaniem danych osobowych pracowników, innych niż te zawarte w art. 221 1 i 3 Kodeksu pracy

w oparciu o dobrowolną pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych ucznia lub pracowników wyłącznie w celu wskazanym w jej treści.

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Przedszkole w zależności od procesów przetwarzania mogą być podmioty, którym ujawnia się te dane na przykład na podstawie przepisów prawa – są to między innymi: organ prowadzący szkołę – Gmina Dopiewo, organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Wielkopolski Kurator Oświaty, Minister Edukacji Narodowej, organy ścigania, organy podatkowe. Ale może to być również firma prowadząca sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, firmy ubezpieczające pracowników Przedszkola oraz dzieci uczęszczających do Przedszkola, firmy świadczące usługi dla Przedszkola na podstawie zawartych umów cywilknoprawnych, lokalne media.
 2. Przedszkole ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami, które w jego imieniu przetwarzają dane osobowe dzieci uczęszczających do Przedszkola i ich rodziców oraz pracowników. Są to między innymi: Gmina Dopiewo w celu zapewnienia Przedszkolu obsługi administracyjnej, prawnej, obsługi finansowej w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, obsługi organizacyjnej; firma dostarczająca usługę dziennik elektroniczny Inso (https://inso.pl), Inso spółka z o.o. ul. Ks. Pułkownika Józefa Jońca nr 22, 34-600 Limanowa, NIP : 7372219307, KRS : 0000795537  ; firma obsługująca Przedszkole w zakresie prowadzenia spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 3. Dane osobowe dzieci uczęszczających do Przedszkola, ich rodziców/opiekunów prawnych, pracowników Przedszkola, kontrahentów Przedszkola są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane – to jest okresów przewidzianych przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.
 4. Dane osobowe dzieci uczęszczających do Przedszkola, ich rodziców/opiekunów prawnych, pracowników Przedszkola, kontrahentów Przedszkola nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Osoba, której dane dotyczą lub w jej imieniu jej przedstawiciel ustawowy posiada prawo dostępu do treści swoich danych (danych dziecka) oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych. Zakres tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa. Osoba, której dane dotyczą lub w jej imieniu jej przedstawiciel ustawowy posiada również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, które przysługuje w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem (zgodę można odwołać w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – przedszkole.konarzewo@dopiewo.pl). Swoje prawa można realizować, składając wniosek do Dyrektora Przedszkola za pośrednictwem Sekretariatu drogą tradycyjną (papierową) lub elektroniczną.
 6. Osobie, której dane dotyczą lub w jej imieniu jej przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących lub dziecka, narusza przepisy RODO.
 7. Dane osobowe dzieci uczęszczających do Przedszkola, ich rodziców/opiekunów prawnych, pracowników Przedszkola, kontrahentów Przedszkola nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. W zależności od procesu, w ramach którego są przetwarzane dane osobowe, podanie danych osobowych może być obowiązkowe (przepis prawa, zadanie realizowane w interesie publicznym, wypełnienie obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, cele profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy) lub dobrowolne (na podstawie udzielonej zgody).

 

Konarzewo, dnia 31.08.2020

…………………………………………..                                                                              dyrektor

      (miejscowość i data)                                                                            mgr Magdalena Walich-Oczujda      

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne „Mądra Sowa” w Konarzewie, ul. Kościelna 37, 62-070 Dopiewo reprezentowana przez Dyrektora Panią Magdalenę Walich-Oczujdę.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Błażej Naja, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych – adres e-mail: blazejnaja@wp.pl.
 3. Monitoring wizyjny w Przedszkolu stosuje się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 108a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.
 4. Dane osobowe w postaci wizerunku pracowników Przedszkola, dzieci uczęszczających do Przedszkola i ich rodziców/opiekunów prawnych oraz osób trzecich, są przetwarzane przez Przedszkole w związku ze stosowaniem rejestracji obrazu – monitoring wizyjny – wewnątrz budynku z wyłączeniem pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których dzieciom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, oraz na terenie wokół Przedszkola w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom oraz ochrony mienia Przedszkola Publicznego „Mądra Sowa” w Konarzewie.
 5. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe dzieci, pracowników oraz osób trzecich, których w wyniku tych nagrań można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, Przedszkole przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane (patrz pkt 4) i przechowuje je przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.
 6. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 5, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 7. Odbiorcami danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego za pomocą urządzeń monitoringu wizyjnego Przedszkola mogą być wyłącznie organy upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa np. organy państwowe (Policja, Straż Graniczna, jednostki Krajowej Administracji Skarbowej, Prokuratury, sądy) lub samorządowe (Straż Gminna).
 8. Dane osobowe dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych, pracowników i innych osób, nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Osoba, której dane dotyczą lub w jej imieniu jej przedstawiciel ustawowy, posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (lub dziecka) oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych w granicach określonych przepisami prawa.
 10. Osobie, której dane dotyczą lub w jej imieniu jej przedstawicielowi ustawowemu, przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących lub dziecka – ucznia, narusza przepisy RODO.
 11. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system monitoringu wizyjnego, nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Konarzewo, dnia 31.08.2020

…………………………………………..                                                                      mgr Magdalena Walich- Oczujda

(miejscowość i data)                                                                                                      (podpis Dyrektora

Skip to content