RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Przedszkole Publiczne „Mądra Sowa” w Konarzewie, ul. Kościelna 37, 62-070 Dopiewo reprezentowana przez Dyrektora Magdalenę Walich-Oczujda,
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Błażej Naja, będą Państwo mogli skontaktować się nim w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka – adres e-mail: blazejnaja@wp.pl,
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez ADO:
 1. w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze  (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy (kiedy znajduje to zastosowanie, art. 6 ust. 1  lit. b) RODO,
 3. w oparciu o Pana/Pani dobrowolną zgodę – kiedy znajduje to zastosowanie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 1. Dane osobowe przetwarzane są przez ADO co do zasady w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. C RODO.  Dane osobowe przetwarzane w tym celu udostępniane są wyłącznie upoważnionemu personelowi administratora oraz odbiorcom zewnętrznym, gdy istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna. Mogą to być organy państwowe, inni administratorzy danych, podmioty przetwarzające dane w ramach umowy powierzenia przetwarzania z administratorem. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa – okres uczęszczania dziecka do Przedszkola, a także przez okres wymagany przez Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.
 2. Wizerunek i dane osobowe dzieci (imię i nazwisko) mogą być umieszczane w gablotach i innych miejscach do tego przeznaczonych na terenie placówki jak i na stronie internetowej placówki i stronie placówki na platformach społecznościowych w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych i osiągnięć dzieci. Dane osobowe przetwarzane w związku ze wskazanym w zdaniu pierwszym celem i przechowywane będą przez okres uczęszczania dziecka do Przedszkola, archiwizowane przez nie dłużej niż 5 lat, a następnie trwale usuwane. W wyżej wymienionym przypadku dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów o których mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach administrator danych może powierzyć Państwa i Państwa dziecka dane innym podmiotom. Podstawą powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.
 4. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych mogą być w szczególności:
 1. Gmina Dopiewo,
 2. Kuratorium Oświaty,
 3. Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 4. inne instytucje czy organy państwowe upoważnione z mocy prawa,
 5. inni administratorzy współpracujący z placówką (np. organizatorzy wycieczek, obsługa wydarzeń).
 1. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody. Zakres tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa. Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego z placówką.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy RODO.
 4. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub jest dobrowolne. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy lub świadczenia usługi. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w placówce. 

 

mgr Magdalenia Walich-Oczujda

          (Dyrektor Przedszkola)

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING PROWADZONY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM

,, MĄDRA SOWA” W KONARZEWIE

            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne ,, Mądra Sowa” w Konarzewie, zwany dalej „Placówką”, ul. Kościelna 37, e-mail :przedszkole.konarzewo@dopiewo.pl  reprezentowany przez Dyrektora Magdalenę Walich-Oczujda
 2. Inspektorem Ochrony Danych, jest Pan Błażej Naja, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem: blazejnaja@wp.pl
 3. Monitoring obejmuje teren przy wejściach do budynku przedszkola , parking, plac zabaw oraz wnętrze budynku – hol z wyjątkiem sal lekcyjnych i pomieszczeń administracyjnych.
 4. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób przebywających na terenie Placówki oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO.
 5. Dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca, a po tym terminie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa ulegną zniszczeniu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących jest niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 9. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednakże przebywanie na terenie Placówki jest równoznaczne z akceptacją regulaminu dotyczącego monitoringu.
 10. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 1 miesiąca zapis jest automatycznie nadpisywany.