Statut

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

 ,, MĄDRA SOWA”

W KONARZEWIE

Załącznik do Uchwały Nr II/28/08/2019

Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego

,, Mądra Sowa” w Konarzewie

z dnia 31.08.2018 r.

w sprawie Statutu Przedszkola Publicznego

 ,, Mądra Sowa” w Konarzewie

Rozdział 1

 • 1 Postanowienia ogólne

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia:

 • Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne ,,Mądra Sowa” w Konarzewie;
 • ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.
  z 2019 r. poz.1148);
 • ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r.
  o systemie oświaty ( U. z 20189r. poz.1481 z późn.zm.);
 • Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Publicznego ,,Mądra Sowa” w Konarzewie;
 • Dyrektorze i Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu Publicznym,, Mądra Sowa” w Konarzewie;
 • wychowankach – należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola Publicznego ,, Mądra Sowa” w Konarzewie;
 • rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka;
 • opiekun oddziału – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece powierzono jeden z oddziałów w Przedszkolu Publicznym,, Mądra Sowa” w Konarzewie;
 • organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Dopiewo;
 • organie sprawującemu nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 
 1. Przedszkole Publiczne ,, Mądra Sowa” w Konarzewie jest przedszkolem publicznym ,realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające z ustawy – Prawo oświatowe oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
 2. Siedziba Przedszkola znajduje się w budynku nr 37 przy ul. Kościelnej   w Konarzewie.
 3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Dopiewo, która ma siedzibę w budynku nr 1 c przy ul. Leśnej  w Dopiewie.
 4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
 5. Ustalona nazwa :

Przedszkole Publiczne

 ,, Mądra Sowa” w Konarzewie

 1. Kościelna 37, 62-070 Dopiewo

NIP; 7773216504 REGON; 301825331

 używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach. 

 1. Budynek i teren przedszkola objęty jest nadzorem kamer CCTV w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Sposób korzystania z nagrań regulują

odrębne przepisy

 

 • 3
 1. Przedszkole jest jednostką budżetową.
 2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Przedszkola regulują odrębne przepisy.
 3. Obsługę administracyjno- finansową przedszkola prowadzi ROKSIZ W Dopiewie.
 4. Przedszkole używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 6. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 7. Zasady i kryteria rekrutacji określają odrębne przepisy.
 8. W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc w Przedszkolu, dzieci mogą być przyjmowane
  w ciągu roku szkolnego.

Rozdział 2

 • 4 Cele i zadania Przedszkola 

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w tym zadania profilaktyczno – wychowawcze.
 2. Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiągnięciu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole.
 3. Zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.
 4. Zadaniem przedszkola jest w szczególności:
 • pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego i dostosowanie treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci;
 • promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom;
 • umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej w integracji ze środowiskiem przedszkolnym;
 • udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • organizowanie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością;
 • umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
 • zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale przedszkolnym;
 • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe, wynikające z nagłego pojawienia się w otoczeniu dziecka sytuacji lub zagrożeń,  w tym zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak patologiczne zjawiska społeczne, psychologiczna ingerencja mediów w rozwój dziecka, nieodpowiedzialne korzystanie z technologii, ubezwłasnowolnienie reklamą, moda, katastrofy, zdarzenia traumatyczne.
 • 5
 1. Przedszkole realizuje zadania poprzez prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący .
 2. Cele i zadania Przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy
  z dzieckiem poprzez:
 • organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji rozwojowych;
 • dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 • stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaj aktywności;
 • indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.
 1. Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych i niekierowanych, a także swobodnych zabaw dzieci.
 2. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
 • pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
 • stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji;
 • uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;
 • uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.
 • 6
 1. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu.
 3. Nauczyciele i specjaliści, w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci oraz inicjują działania diagnozujące i wspierające.
 4. Dyrektor z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy lub obserwacji sporządzonej na terenie przedszkola, w uzgodnieniu z rodzicami, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 5. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 6. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
 7. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
  i nieodpłatne.
 8. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
 9. Zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są we współpracy
  z rodzicami, poradniami pedagogiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi współpracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dziecka.
 10. Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym.
 11. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością, określają odrębne przepisy.
 • 7
 1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Przedszkole zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem przedszkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.

 

 • 8

 

 1. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia z religii.
 2. Podstawą udziału dziecka w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez rodzica w formie pisemnego oświadczenia.
 3. Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.
 4. Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

 

Rozdział 3

 • 9 Opieka nad dziećmi

 

Sprawowanie opieki nad dzieckiem w Przedszkolu odbywa się poprzez:

 • poznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa na terenie Przedszkola i poza nim
  z uwzględnieniem elementarnych zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych;
 • wyrabianie właściwych nawyków związanych z ochroną zdrowia, higieną osobistą i kulturą zachowania na co dzień;
 • poznawanie i przestrzeganie przez dzieci zasad ochrony przyrody i kształtowanie postaw proekologicznych wobec środowiska, w którym żyjemy;
 • wdrażanie do samoobsługi, rozwijanie samodzielności w myśleniu i działaniu, uczenie samokontroli;
 • rozwijanie ekspresji i sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenie ruchowe organizowane na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach Przedszkola;
 • umożliwienie dzieciom codziennego wyjścia na świeże powietrze, zgodnie z warunkami
  i sposobami realizacji zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 • przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 

 

 • 10 

 

 1. Przy przyprowadzaniu dzieci do Przedszkola stosuje się następujące zasady:
 • rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach ustalonych przez Przedszkole;
 • rodzice są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego, przygotowują  dziecko w szatni do pobytu w Przedszkolu, a następnie przekazują je pod opiekę nauczycielowi dyżurującemu;
 • rodzice składają pisemne upoważnienie dotyczące osób wskazanych do odbioru dziecka
  z Przedszkola;
 • pracownicy Przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego poza terenem Przedszkola, tj., przed budynkiem, w ogrodzie, w szatni.
 1. Do Przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych:
 • nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy);
 • stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do Przedszkola nie może zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu;
 • w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt z rodzicami
  w celu odebrania dziecka z Przedszkola;
 • powiadomieni Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) mogą być dziecku podawane leki.
 2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 3, rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego określającego nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania oraz okres leczenia.
 3. W Przedszkolu nie wykonuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pomocy
  w nagłych wypadkach.
 4. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, Przedszkole wzywa pogotowie ratunkowe
  i powiadamia rodziców.
 5. Do czasu przybycia rodziców dziecko przebywa pod opieką lekarza pogotowia i pracownika Przedszkola (nauczyciel lub Dyrektor).

 

 • 11

 

 1. Rodzice dziecka są zobowiązani do odbierania dziecka w godzinach ustalonych przez Przedszkole.
 2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę upoważnioną przez rodziców zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.
 3. Dziecko może być odbierane z Przedszkola przez rodziców lub inną upoważnioną przez nich osobę od nauczyciela oddziału lub nauczyciela dyżurującego.
 4. W przypadku zamiaru odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do poinformowania o nim nauczyciela.
 5. Jeśli rodzice zdecydują, aby dziecko przyprowadzała i odbierała z Przedszkola inna upoważniona przez nich osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie, zawierającego m.in. dane osoby upoważnionej. Oświadczenie może zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie.
 6. W przypadkach szczególnie uzasadnionych osoba, o których mowa w ust.5, może zostać zobowiązana do potwierdzenia zgodności danych z dokumentem tożsamości.
 7. Nauczyciel lub inny pracownik Przedszkola przekazujący dziecko osobie upoważnionej, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów zawartych w upoważnieniu.
 • 12 
 1. W przypadku nie odebrania dziecka przez rodziców lub osobę upoważnioną po wyznaczonym czasie, nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania o tym Dyrektora Przedszkola.
 2. W przypadku, gdy sytuacja, o której mowa w ust.1,  nie ma charakteru sporadycznego, Przedszkole podejmuje działania interwencyjne, włącznie z powiadomieniem rodziców
  o wystąpieniu z wnioskiem do sądu rodzinnego i nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka Przedszkola.
 3. W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z Przedszkola w wyznaczonym czasie, nauczyciel podejmuje następujące działania:
 • kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka;
 • w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami przez okres jednej godziny oczekuje
  z dzieckiem na rodziców lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę;
 • jeżeli w tym czasie rodzice lub upoważniona do odbioru dziecka osoba nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia Policję.
 1. Dziecko nie wydaje się rodzicom lub upoważnionej osobie, pozostającej pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
 2. Przedszkole ma prawo odmówić rodzicowi, wobec którego sąd wydał orzeczenie o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, odebranie dziecka z Przedszkola.

 

 

 • 13

Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo poprzez:

 • umieszczenie planów ewakuacji Przedszkola w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do nich dostęp oraz ogrodzenie terenu Przedszkola;
 • przeprowadzanie prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych w pomieszczeniach Przedszkola pod nieobecność dzieci w tychże pomieszczeniach;
 • zapewnienie na terenie Przedszkola właściwego oświetlenia, równą nawierzchnię dróg i przejść oraz instalacji do odprowadzania ścieków i wody deszczowej, zakrycie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień odpowiednimi pokrywami lub trwałe zabezpieczenie w inny sposób;
 • oczyszczanie w okresie zimowym przejść na terenie Przedszkola ze śniegu i lodu;
 • utrzymywanie urządzeń higieniczno-sanitarnych  w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej;
 • zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola  właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania;
 • dostosowanie sprzętu, z którego korzystają dzieci, do wymagań ergonomii;
 • utrzymywanie kuchni w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne używanie;
 • wietrzenie pomieszczeń w czasie przerwy w zajęciach przeprowadzanych z dziećmi, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;
 • zapewnienie opieki podczas zajęć prowadzonych przez Przedszkole;
 • zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola temperatury, co najmniej 18°;
 • wyposażenie Przedszkola w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją
  o zasadach jej udzielania;
 • zapewnienie dzieciom odpowiedniej liczby nauczycieli oraz właściwego sposobu zorganizowania im opieki podczas wyjść i wycieczek poza teren Przedszkola, z zastrzeżeniem niedopuszczalnego realizowania wycieczek podczas burz, śnieżyc i gołoledzi;
 • zapewnienie opieki dziecku uległemu wypadkowi, sprowadzenia fachowej pomocy medycznej oraz udzielania pierwszej pomocy;
 • respektowanie bezwzględnego zakazu podawania leków dziecku na terenie Przedszkola bez obecności rodzica.

                                                                           

Rozdział 4

 • 14 Formy współdziałania z rodzicami

 

 1. Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:
 • konsultacje pedagogiczne – w miarę bieżących potrzeb;
 • zebrania ogólne i oddziałowe organizowane co najmniej trzy razy w roku szkolnym;
 • zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców;
 • warsztaty dla rodziców z udziałem dzieci – w zależności od potrzeb;
 • pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych; 
 • kontakty indywidualne;
 • zajęcia otwarte dla rodziców;
 • spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych;
 • wycieczki, festyny;
 • spotkania adaptacyjne,
 • kącik dla rodziców.
 1. Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku w godzinach pracy Przedszkola
  w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas spotkań z nauczycielami oddziału.

 

 

 • 15

Zakres zadań Przedszkola związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania
i nauczania dzieci obejmuje:

 • uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;
 • rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
 • zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod
  i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;
 • ustalenie w uzgodnieniu z rodzicami określonych  form oddziaływań wychowawczych;
 • udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
 • przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie zaproponowanej przez rodzica;
 • opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań nauczycieli oddziału w porozumieniu
  z rodzicami;
 • angażowanie rodziców w działalność Przedszkola.
 • 16
 1. Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli
  w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.
 2. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.
 3. Zmiana nauczyciela opiekującego się danym oddziałem może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach z inicjatywy Dyrektora Przedszkola lub na umotywowany wniosek rodziców.
 4. Informacje o sposobie załatwienia wniosku, o którym mowa w ust.3, Dyrektor Przedszkola przekazuje rodzicom w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Rozdział 5

 • 17 Organy Przedszkola

 

Organami Przedszkola są:

 • Dyrektor Przedszkola;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców.
 • 18
 1. Kompetencje Dyrektora Przedszkola obejmują w szczególności:
 • kierowanie działalnością Przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków zgodnych z celami statutowymi Przedszkola, w tym:
 1. organizowanie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;            
 2. udzielanie zezwolenia na spełnianie rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, w trybie odrębnych przepisów;
 • realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Przedszkola;
 • organizowanie administracyjnej, w tym finansowe i gospodarczej obsługi Przedszkola;
 • współdziałanie ze szkołami oraz zakładami kształcenia nauczycieli przy organizacji praktyk pedagogicznych odbywanych w Przedszkolu;
 • organizowanie i przeprowadzanie rekrutacji dzieci do Przedszkola;
 • dokonywanie w drodze decyzji administracyjnej skreślenia wychowanka z listy wychowanków Przedszkola w przypadkach określonych w § 43 ust.1 niniejszego Statutu;
 • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i pozostałym pracownikom Przedszkola;
 • występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 • dokonywanie oceny pracy nauczyciela;
 • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
 • stwarza warunki do realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 1. Dyrektor Przedszkola:
 • w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców;
 • stwarza warunki bezpiecznego pobytu dzieciom oraz pracownikom Przedszkola;
 • inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy Przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;
 • przedstawia Padzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola;
 • jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Przedszkola.
 1. Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i  przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innej dokumentacji kancelaryjno- archiwalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

 

 • 19

 

 1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola
  w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady wchodzą :Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
 • podejmowanie uchwał w sprawie  eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego w Przedszkolu;
 • przygotowanie projektu nowego statutu albo projektu zmian statutu i uchwalanie projektu;
 • wystąpienie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Przedszkola;
 • ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola;
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dzieci z listy wychowanków Przedszkola.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy Przedszkola (arkusz organizacji Przedszkola na dany rok szkolny),
 • projekt planu finansowego Przedszkola;
 • wnioski Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych
  i opiekuńczych;
 • dopuszczenie do użytku w Przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego.
 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
 2. Tryb podejmowania uchwał odbywa się w drodze głosowania jawnego lub tajnego, jeżeli dotyczy spraw osobowych.
 3. Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszyć dobro osobiste  dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
 • 20

Strukturę Rady Pedagogicznej, jej zadania, procedurę przygotowywania i uchwalania decyzji oraz stanowisk przez Radę Pedagogiczną, ramowy plan zebrań, ramowy porządek zebrania oraz sposób protokołowania zebrań określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

 • 21
 1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków.
 2. Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku podczas zebrań oddziałów, po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.
 3. Rada Rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem Rady Rodziców. Regulamin określa strukturę i tryb pracy Rady, tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz ich przedstawicieli do Rady Rodziców.
 • 22
  Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
 • uchwalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem;
 • opiniowanie projektu planu finansowego;
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola, o którym mowa w odrębnych przepisach.

 

 

 

 

 • 23

Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.

 1. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, Rada Rodziców gromadzi fundusze
  z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.
 2. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa
 • 24 
 1. Organy Przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
 2. Organy Przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji celów
  i zadań Przedszkola.
 3. Współdziałanie organów Przedszkola obywa się według następujących zasad:
 • zasady pozytywnej motywacji;
 • zasady partnerstwa;
 • zasady wielostronnego przepływu informacji;
 • zasady aktywnej i systematycznej współpracy;
 • zasady rozwiązywania sporów w drodze mediacji.
 1. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Przedszkola.
 2. Współdziałanie organów Przedszkola obejmuje w szczególności:
 • zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa i w statucie Przedszkola poprzez:
 1. udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej;
 2. organizację zebrań przedstawicieli organów Przedszkola;
 3. możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw Przedszkola;
 4. rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów;
 • opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami prawa, niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów;
 • bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach poprzez:
 1. uczestnictwo przedstawicieli organu w zebraniach innych organów;
 2. kontakty indywidualne przewodniczących organów.
 3. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola.
 • 25

Organy między sobą ustalają formy rozstrzygania sporów poprzez:

 • dopuszczenie możliwości powołania komisji, w której skład wchodzi mediator zaakceptowany przez strony sporu;
 • komisja, o której mowa po zapoznaniu się z istota sprawy ma prawo do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad;
 • rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu;
 • w przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie przedszkola każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny,
  w zależności od właściwości rzeczowej przedmiotu sporu. 

 

 

 

 

Rozdział 6

 • 26 Organizacja pracy Przedszkola

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
 2. Liczba dzieci w oddziale wynosi 25.
 3. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący .
 4. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego , zgodnie z przyjętymi programami  wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.
 5. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu trwa 60 minut.
 6. Czas trwania zajęć prowadzonych w Przedszkolu, w tym zajęć religii i zajęć rewalidacyjnych, dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci:
 • z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
 • z dziećmi w wieku 5- 6 lat – około 30 minut.
 1. Do realizacji zadań statutowych Przedszkole posiada:
 • 3 sale zabaw;
 • gabinet do pracy indywidualnej;
 • ogród przedszkolny.
 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

 • 27
 1. Dodatkowe informacje o organizacji pracy Przedszkola umieszczone są w szczegółowym rozkładzie dnia każdego oddziału na dany rok szkolny.
 2. W Przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.
 • 28
 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, związki zawodowe, organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Arkusz zatwierdza organ prowadzący.
 2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny.
 3. Do ustalenia przerw w funkcjonowaniu przedszkola zastosowanie mają odrębne przepisy.
 • 29 
 1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, a także  oczekiwań rodziców.
 2. Ramowy rozkład dnia zawiera:
 • godziny pracy Przedszkola;
 • godziny pracy poszczególnych oddziałów;
 • godziny posiłków;
 1. harmonogram zajęć dodatkowych organizowanych w ramach środków finansowych Przedszkola, w tym religii oraz obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Rozkład dnia w miarę potrzeb może być zmieniany w ciągu dnia.

 

 

Rozdział 7

 • 30 Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu
 1. Zasady odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu i korzystanie z wyżywienia reguluje Uchwała Rady Gminy Dopiewo, którą podaje się do wiadomości rodzicom.
 2. W Przedszkolu zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin.
 3. Opłata za godzinę przekraczającą wymiar 5 godzin wynosi 1 zł.
 4. Warunki korzystania z wyżywienia w Przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
 5. Czas pobytu dziecka w Przedszkolu i ilość posiłków określają rodzice lub opiekunowie prawni zgodnie z zawartą  deklaracją.
 6. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka w pełni pokrywają koszty wyżywiania dziecka.
 • 31
 1. Opłaty za wyżywienie i liczbę godzin płatnych zajęć rozlicza zgodnie z zasadami księgowości do 20-go następnego miesiąca. W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.
 2. Nieterminowe uiszczanie opłat powoduje naliczanie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 32
 1. Za dni nieobecności dziecka w Przedszkolu przysługuje odpis / zwrot/ stawki żywieniowej.
 2. Rezygnację z Przedszkola lub korzystania z posiłków rodzice składają na piśmie  
  u Dyrektora Przedszkola do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje

 

 

 

 

Rozdział 8

 • 33 Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola 
 1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych.
 2. Nauczycieli oraz pracowników, o których mowa w ust.1, zatrudnia i zwalnia z zachowaniem odrębnych przepisów Dyrektor Przedszkola.
 3. Pracownicy pedagogiczni oraz pozostali pracownicy Przedszkola są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.
 4. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracyjno-obsługowych określa Dyrektor Przedszkola w zakresach czynności.
 • 34
 1. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy w szczególności:
 • sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem;
 • systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia;
 • powiadamianie o uszkodzonych salach lub sprzętach;
 • kontrola obecności dzieci na zajęciach;
 • powiadomienie Dyrektora Przedszkola o wypadku dziecka;
 • organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z obowiązującym w Przedszkolu  Regulaminem wycieczek i spacerów.
 1. Nauczycieli w wykonywaniu zadań, o których mowa w ust.1, wspomagają pracownicy administracyjno-obsługowi Przedszkola.

 

 • 35

Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami  w sprawach wychowania
i nauczania dzieci obejmuje:

 • uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;
 • rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
 • zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod
  i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;
 • ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych;
 • udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie zaproponowanej przez rodzica;

opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań z rodzicami;

angażowanie rodziców w działalność Przedszkola.

 

 • 36

Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje:

Opracowywanie planów pracy dla oddziału z uwzględnieniem planu pracy Przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale;

 1. uczestnictwo w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w Przedszkolu;
 2. wybór programu wychowania przedszkolnego;
 3. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji zleconej przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z przepisami prawa;
 4. przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole  w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz sporządzenie informacji dla rodziców;
 5. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka;
 6. kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych;
 7. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
 8. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole, nie pozostawiania dzieci bez opieki osoby dorosłej- w razie konieczności prośba o pomoc pracownika obsługi; 
 9. systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych oraz podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska nauczyciela w Przedszkolu, które określają odrębne przepisy;
 10. dbałość o estetykę pomieszczeń;
 11. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał;
 12. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
 13. nauczyciel ma możliwość realizowania zajęć w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach nawiązanego stosunku pracy.
 • 37

Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji obejmuje:

 • rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;
 • prowadzenie bieżącej diagnostyki;
 • wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenia kierunków pracy z dzieckiem;
 • dokumentowanie prowadzonych czynności  zgodnie ze sposobem określonym przez Radę Pedagogiczną (arkusze obserwacji).
 • 38

Zakres zadań nauczycieli związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc  psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną obejmuje w szczególności:

– organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami  (psycholog, lekarz, pedagog);

– udział w omówieniu pracy z logopedą.

 

 • 39

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Przedszkola, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora Przedszkola wynikające z działalności Przedszkola, w tym brać udział i pracować w zespołach nauczycieli.

Nauczyciel prowadzi zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, jeżeli zachodzi ich konieczność, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 • 40

Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową
o pracę.

Pracownik jest obowiązany w szczególności:

przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;

przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;

dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie;

przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;

przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Pracownicy niebędący nauczycielami mają również obowiązek dbania o bezpieczeństwo dzieci na terenie Przedszkola.

Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niebędących nauczycielami ustala Dyrektor Przedszkola.

 

 

Rozdział 9

 • 41 Prawa i obowiązki dzieci

Przedszkole stwarza warunki w zakresie realizacji praw dziecka, w szczególności do:

– życzliwego i podmiotowego traktowania;

– zabawy i działania w bezpiecznych warunkach;

– przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu;

– spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

– wypoczynku, jeśli jest zmęczone;

– zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

– badania i eksperymentowania;

– doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa);

– rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb;

– aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;

– wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania;

– nagradzania wysiłku;

– formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań, (na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź);

– ciągłej opieki ze strony nauczyciela;

– współpracy nauczyciel – dziecko opartej się na poszanowaniu godności osobistej dziecka;

– ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

– nauki regulowania własnych potrzeb;

– ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

– spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

– możliwości  spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, tzw. edukacji domowej, zgodnie z przepisami ustawy.

Do obowiązków dziecka należy:

– przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie;

– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia;

– przestrzegania higieny osobistej;

– poszanowanie godności  rówieśników i dorosłych;

– pełnienie dyżurów;

– wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości.

W przypadku naruszenia praw dziecka przez Przedszkole rodzic ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału lub Dyrektora Przedszkola według określonej procedury:

skargi przyjmuje i rozpatruje Dyrektor Przedszkola;

odpowiedź udzielana jest pisemnie do 7 dni w formie pisemnej;

w przypadku niezadowalającego rozpatrzenia skargi rodzic ma prawo ponownego jej skierowania do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

 • 42

Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

 

 • niedostosowania dziecka do grupy (np. silna agresja) zagrażającego  zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielania pomocy w ramach środków, jakimi dysponuje Przedszkole; przy czym decyzja ta podejmowana jest w porozumieniu z psychologiem sprawującym opiekę nad dziećmi;
 • uchylania się rodziców od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie ustalenia zasad oddziaływania wychowawczego;
 • braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy  podjęcia współpracy ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
 • utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie.

 

 Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:

 

1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,

2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,

3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,

Skreśleniu  z listy wychowanków nie podlegają dzieci realizujące w Przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola.

Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.

 • 43

W przypadku wykreślenia z rejestru dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne
z powodów określonych w ust.1, dziecko to kierowane jest z urzędu do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole, w  obwodzie której dziecko zamieszkuje.

Informację o wykreśleniu dziecka z rejestru dzieci Przedszkola i obowiązku realizacji przez nie rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
w formie pisemnej Dyrektor Przedszkola przekazuje rodzicom.

Podstawę do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci Przedszkola stanowi także:

rezygnacja rodzica z usług Przedszkola;

zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki;

umieszczenie dziecka w innym przedszkolu (np. w wyniku przeprowadzonej rekrutacji);

niezgłoszenie się dziecka w okresie dwóch tygodni po rozpoczęciu roku szkolnego.

 

 

Rozdział 10

 • 44 Prawa i obowiązki rodziców

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola mają prawo do:

 1. zapoznawania się z zadaniami wynikającymi z planu pracy Przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale;
 2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka;
 3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, doborze metod udzielania pomocy;
 4. przekazywanie Dyrektorowi Przedszkola wniosków dotyczących pracy Przedszkola;
 5. przekazywanie opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny poprzez swoje przedstawicielstwo (Radę Rodziców)
 6. prowadzenia tzw. edukacji domowej, rozumianej jako zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem w trybie odrębnych przepisów;
 7. realizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego ich dziecka w trybie odrębnych przepisów.
 • 45

 Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

– przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu;

– przyprowadzanie do Przedszkola dziecka bez objawów chorobowych;

– przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola w godzinach ustalonych przez Przedszkole;

– terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie z usług Przedszkola.

 

Rozdział 11

 • 46 Postanowienia końcowe

Projektowanie nowego statutu odbywa się w przypadku:

licznych zmian lub zmian, które naruszyłyby spójność statutu;

gdy statut był wielokrotnie nowelizowany.

Projektowanie zmiany statutu dokonuje się w przypadku:

zmian zachodzących w przepisach prawa powszechnego lub lokalnego;

potrzeby nowych rozwiązań organizacyjnych lub usprawnienia funkcjonowania społeczności przedszkolnej;

ograniczenia lub utrudnienia w podejmowaniu działań przez określony organ Przedszkola;

zalecenia organów kontrolnych;

innych potrzeb (zmiana nazwy, nadanie imienia).

Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Przedszkole jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

     

Leave a comment

Skip to content