Rekrutacja- informacje

Dopiewo, dnia 24  marca 2020 r.

 

W terminie od 30 marca do 14 kwietnia wydrukowane i podpisane wnioski wraz z oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w następujący sposób:

 

            – przesłać skan podpisanego i wypełnionego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail podany przez placówkę. W takim przypadku, w późniejszym terminie (dziś jeszcze nieokreślonym), trzeba będzie dostarczyć oryginał wniosku osobiście do placówki, lub

 

            – złożyć podpisany i wypełniony wniosek wraz z załącznikami w formie  papierowej w zaklejonej kopercie, w wyznaczonych godzinach w przedszkolu pierwszego wyboru do przygotowanej skrzynki.

 

W przedsionku przedszkola zostanie wyznaczone miejsca ze skrzynką podawczą, która pozostanie do dyspozycji rodziców/opiekunów, pod kontrolą pracownika przedszkola według harmonogramu poniżej:

 

Poniedziałek, wtorek od godz. 14.00 do 17.00

Środa, czwartek i piątek od godz. 8.00 do 11.00

 

Numer kontaktowy do przedszkola czynny w godzinach

               od 9.00 – 17.00 :   531 786 939

 

Mail na który rodzice mogą przesyłać skany wniosków

przedszkole.konarzewo@dopiewo.pl

 

Podczas rozpatrywania poprawności złożonych wniosków, Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w wyznaczonym przez siebie terminie .

 

Proszę wchodzić pojedynczo do placówki przy składaniu wniosków w formie papierowej

Skip to content