Rekrutacja informacje

Uprzejmie informujemy, że z dniem 14 kwietnia zakończone zostało postępowanie kwalifikacyjne do przedszkoli publicznych. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały wywieszone w siedzibach przedszkoli w dniu 24 kwietnia o godz. 12.00. Istniała również możliwość sprawdzenia listy dzieci poprzez system elektronicznej rekrutacji wykorzystując wcześniej otrzymany login i hasło.

W terminie do 5 maja rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia kandydata do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia lub potwierdzenia woli w systemie elektronicznej rekrutacji /instrukcja dot. elektronicznego potwierdzenia woli znajduje się w naborze – zakładka aktualności  https://nabor.pcss.pl/dopiewo/przedszkole/aktualnosci

Brak potwierdzenia jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

W dniu 8 maja 2020 r. o godz. 12.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Od 11 do 22 maja 2020 r. Wójt Gminy wskaże rodzicom /prawnym opiekunom miejsca dla dzieci niezakwalifikowanych, w innym publicznym przedszkolu. Dotyczy to dzieci w wieku od 3 do 7 lat, zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo.

 

Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Urząd Gminy Dopiewo

Skip to content