Procedura odwoławcza od decyzji komisji rekrutacyjnej

 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z procedurą odwoławczą Dyrektor Przedszkola Publicznego ,, Mądra Sowa’ w Konarzewie przypomina iż odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej składamy tylko w przypadku listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych. Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej dotyczącej listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych nie będą rozpatrywane.  Poniżej obowiązująca procedura odwoławcza. Więcej informacji związanych z rekrutacją na stronie internetowej placówki.  

Procedura odwoławcza

– W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

– W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica /opiekuna prawnego wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

– Rodzic/ opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

– Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Skip to content