Konkurs fotograficzny „Oznaki wiosny”

Regulamin konkursu fotograficznego „Oznaki wiosny”
1. Organizatorem konkursu jest nauczyciel grupy Misiów Aleksandra Batura-Mańka
2. Konkurs rozpoczyna się 21.03.2018 r. i trwać będzie do 11.04.2018 r.
3. Temat pracy konkursowej: „Oznaki wiosny” – zdjęcie fotograficzne
4. Cele:
• rozwijanie zainteresowań fotografowaniem jako jednej z form spędzania czasu wolnego rodzica z dzieckiem
• wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody
5. W konkursie mogą brać udział dzieci z pomocą rodziców, uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Konarzewie.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Praca konkursowa ma być zdjęciem wywołanym w formacie 15×21
2. Prace przekazane na konkurs muszą być zdjęciami wykonanymi przez dzieci, przy pomocy rodziców.
3. Każde dziecko może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie.
4. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
5. Każda praca musi być opatrzona w metryczkę: imię i nazwisko, grupa, tytuł.
6. Prace należy składać do 11.04.2018r. u wychowawców w przedszkolu.
Wyniki konkursu i nagrody:
1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny zdjęć to: pomysłowość, oryginalność, walory artystyczne, zgodność z tematyką konkursu.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 16.04.2018.
4. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy, natomiast wyłonieni zwycięzcy prac otrzymają nagrody.

ZDJĘCIA ZGŁOSZONE DO KONKURSU NIE BĘDĄ ZWRACANE
ZGŁOSZENIE ZDJĘCIA DO KONKURSU JEST RÓWNOZNACZNE Z UDZIELENIEM ZGODY NA JEGO PUBLIKACJE NA STRONIE PRZEDSZKOLA I PROFILU SPOŁECZNOŚCIOWYM

Skip to content