10- lecie powstania przedszkola

„Twoje wspomnienia z Przedszkola Publicznego „Mądra Sowa” w Konarzewie”

Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci,

W związku ze zbliżającym się 10- leciem naszego przedszkola,

chcielibyśmy zachęcić Państwa oraz dzieci do podzielenia się z nami wspomnieniami związanymi z Przedszkolem Publicznym „Mądra Sowa” w Konarzewie. Wspomnienie może mieć dowolną formę np. rysunku, krótkiego filmu czy napisanych dla nas kilku słów.

Jeżeli ktoś z Państwa lub dzieci ma ochotę podzielić się z nami swoim aktualnym zdjęciem, to również zachęcamy do ich wysyłania.

Wszystkie Wasze „wspomnienia” zostaną wykorzystane podczas obchodów 10 – lecia przedszkola.

Zachęcamy Was serdecznie, będzie nam miło powspominać miłe chwile razem z Wami.

Na Wasze prace czekamy do 14 maja, prosimy je przesyłać na nasz adres mailowy: przedszkole.konarzewo@dopiewo.pl

Prosimy o załączenie wypełnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pozdrawiamy i czekamy z niecierpliwością na Wasze wspomnienia!!!

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka w związku z obchodami 10 lecia przedszkola

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) ja niżej podpisany…………………….………………………………………………………:

 1. wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka……………..……………………………………………………… w postaci imienia i nazwiska, wieku w celu organizacji i wzięcia udziału w organizacji „Obchodów 10-lecia Przedszkola „Mądra Sowa”” organizowanym przez Przedszkole Publiczne „Mądra Sowa” w Konarzewie. Wyżej wymienione dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Miejscowość, data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego:

 

……………………………………………………………………….……….

 

 1. wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na utrwalenie, publikację i rozpowszechnianie bez wynagrodzenia, ograniczeń czasowych i terytorialnych wizerunku mojego dziecka……………..……………………………………………………utrwalonego na filmie/ zdjęciach, które zostaną dostarczone, jako udziału w „Obchodach 10-lecia Przedszkola „Mądra Sowa””,organizowanym przez Przedszkole Publiczne „Mądra Sowa” w Konarzewie, w celu promocji wydarzenia.

Przed publikacją wizerunek dziecka/ucznia może zostać poddany retuszowi i innym zabiegom obróbki cyfrowej. Wizerunek i dane osobowe ucznia (imię i nazwisko oraz) mogą zostać umieszczane w gablotach i innych miejscach do tego przeznaczonych na terenie Przedszkola Publiczne „Mądra Sowa” w Konarzewie, jego stronie internetowej, oficjalnym profilu Przedszkola na portalu społecznościowym Facebook, w lokalnej prasie (tradycyjnej i elektronicznej).

Miejscowość, data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego:

 

……………………………………………………………………….……….

*niepotrzebne skreślić

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dziecka w związku z obchodami 10-lecia przedszkola

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje się, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne „Mądra Sowa” w Konarzewie, ul. Kościelna 37, 62-070 Dopiewo reprezentowana przez Dyrektora Panią Magdalenę Walich-Oczujdę.
 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Błażej Naja, z którym mogą Państwo kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych – adres e-mail: blazejnaja@wp.pl.
 2. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO, to jest na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, w celu oraganizacji i wzięcia udziału dziecka w „Obchodach 10-lecia Przedszkola „Mądra Sowa””, organizowanym przez Przedszkola Publiczne „Mądra Sowa” w Konarzewie, jak również promocji tego wydarzenia w środowisku lokalnym.
 1. Podanie danych osobowych dziecka w postaci imienia i nazwiska, wieku, nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału dziecka/ucznia w konkursie pod tytułem „Obchody 10-lecia przedszkola „Mądra Sowa””.
 2. Odbiorcami danych osobowych dziecka w postaci imienia i nazwiska, wieku, jego wizerunku, administrator strony internetowej Przedszkola i administrator oficjalnego profilu Przedszkola na portalu społecznościowym Facebook, serwis Youtube (oficjalny kanał Przedszkola), pracownicy Urzędu Gminy Dopiewo zatrudnieni na stanowisku związanym z promocją, lokalne media, w tym elektroniczne.
 1. Dane osobowe dziecka/ucznia jako uczestnika pod tytułem „Obchody 10-lecia przedszkola „Mądra Sowa””.” będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, to jest przez okres 10 lat, natomiast dane osobowe w postaci wizerunku dziecka będą przechowywane przez okres 1 roku, a po tym okresie wyłącznie w celach archiwalnych – historycznych lub do momentu cofnięcia udzielonej przez Państwa zgody. Po wycofaniu przez Państwa zgody, dane w postaci wizerunku dziecka będą trwale usuwane, gdzie oczywiście jest to technicznie możliwe, ponieważ ze względu na fakt ich upublicznienia w internecie w celach opisanych w punkcie 3, ich usunięcie może być niemożliwe.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. a) otrzymania potwierdzenia przetwarzania jego danych osobowych;
 2. b) dostępu do danych;
 3. c) otrzymania informacji dodatkowych na temat przetwarzania;
 4. d) żądania od administratora danych osobowych sprostowania nieprawidłowości w ich danych osobowych, które są przechowywane;
 5. e) uzupełnienia danych osobowych, jeśli są one niepełne;
 6. f) przenoszenia danych – dotyczy danych osobowych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w sytuacji, w której podstawą prawną przetwarzania jest wyraźna zgoda lub gdy dane są przetwarzane w celu realizacji umowy lub czynności zmierzających do zawarcia umowy;
 7. g) sprzeciwu wobec przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego lub w sytuacji, gdy podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora;
 8. h) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) dotyczących użytkownika w sytuacjach:
 • Kiedy dane nie są już potrzebne w związku z celem, dla którego zostały pierwotnie zebrane lub przetwarzane,
 • Gdy osoba, której dane dotyczą wycofa wyrażoną zgodę,
 • W przypadku, gdy dane są w inny sposób przetwarzane niezgodnie z prawem;
 1. i) cofnięcia wyrażonej zgody – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można odwołać w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – przedszkole.konarzewo@dopiewo.pl,
 2. j) ograniczenia przetwarzania danych;
 3. k) wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Dane osobowe w tym wizerunek dziecka-ucznia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Dane osobowe w tym wizerunek dziecka-ucznia nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych umieszczonych na portalu społecznościowym Facebook lub w serwisie Youtube.
 6. Z uwagi na wykorzystywanie rozwiązań IT dostarczanych przez podmioty z USA, Facebook Ireland Limited 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, D2 Dublin, IRELAND oraz Youtube – Google LLC, D/B/A YouTube, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA mogą przekazywać dane osobowe dziecka do Stanów Zjednoczonych Ameryki w oparciu o Tarczę Prywatności UE-USA. Dane osobowe dziecka będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

 

Miejscowość, data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego:

 

…………………………………………………………………

 

Skip to content