Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Zapomniałeś hasła

Informacje dla rodziców

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK 2017/2018  ZOSTANIE  PODANY  W NAJBLIŻSZYM CZASIE

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
NA TERENIE GMINY DOPIEWO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018  OKREŚLAJĄ PRZEPISY : 

Podstawa prawna:

1)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1942).

2)  Uchwała Nr XXVI/356/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2017 r.

3)      Statuty poszczególnych jednostek

 

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach i szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.

W przypadku zadeklarowania zbyt małej liczby dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym (dzieci sześcioletnie ) oraz dzieci pięcioletnie w danej placówce, zastrzega się prawo utworzenia oddziału przedszkolnego dla tej grupy wiekowej w innej placówce przedszkolnej

 

 

  • przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń
  • proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wypisać wszystkie wybrane przez siebie placówki (maksymalnie trzy)
  • wniosek w formie papierowej składa się WYŁĄCZNIE w placówce pierwszego wyboru
  • w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki
  • rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia- oświadczenie podpisane przez rodziców ( opiekunów prawnych) dostarczamy do placówki do dnia 5 maja 2017 r.
  •    OSWIADCZENIE_WOLI_PRZYJECIA_DZIECKA 

 

Facebook